grafický prvek
grafický prvek

Úvod

Spoločnosť DEKPROJEKT sa zaoberá odbornou a projekčnou činnosťou so zameraním najmä na:

 • Prieskumy a zdokumentovanie stavu objektov,
 • Hodnotenie stavu a odporúčanie pricípov opravy alebo rekonštrukcie,
 • Odborné posudky,
 • Supervízie projektov zameraných na izolavanie stavieb, stavební fyziku, sanácie stavieb,...
 • Skúšky tesnosti hydroizolačných systémov ( v čase realizácie aj po realizácii)
 • Projekty zatepľovacích systémov (kontaktné aj nekontaktné),
 • Projekty plochých striech, terás a strešných záhrad (prípadne s architektonickými návrhmi),
 • Projekty šikmých a strmých striech,
 • Projekty hydroizolačnej ochrany spodných stavieb,
 • Špecializované projekty izolačných konštrukcií,
 • Projekty sanačných opatrení pre vlhké murivo,
 • Projekty opatrení obmedzujúcich prenikanie radónu z podložia,
 • Riešenia konštrukčných detailov,
 • Výkazy výmer a rozpočty,
 • Konzultačnú činnosť

Technické riešenie uvádzané v nami spracovaných projektoch vychádzajú z našich dlhoročných skúseností so špecializovanou projekčnou činnosťou obalových plášťov novostavieb, rekonštrukcií a revitalizovaných budov o rôznych konštrukčných systémoch.

Pri tvorbe konkrétnych technických riešeniach dbáme na ich optimálnu funkčnosť, dlhodobú spoľahlivosť, súlad so záväznými právnymi predpismi a primeranou finančnou náročnosťou.

V našich projektoch navrhujeme použitie materiálov, výrobkov a ucelených systémov, ktoré úplne splňujú dotknuté požiadavky. Ich kvalita bola overená stavebnou praxou a dlhodobo garantujú funkčnosť navrhovaného diela.

Naše projekty sú spracovávané do podrobností definujúcich jednoznačnosť riešenia a nutných pre ich bezproblémovú realizáciu.

K návrhu riešenia každého projektu, prípadne technickej pomoci sa pristupuje s osobitým prístupom a to na základe podkladov  a zadania od objednávateľa (zadávateľa), stavu konštrukcií (pri rekonštrukciách), využití konštrukcie, okrajových podmienok.  

V prípade, že sa jedná o už existujúci objekt, je nutné realizovať obhliadku objektu (predmetných konštrukcií) pre popísanie a zoznámenie sa so súčasným stavom. zrealizuje sa diagnostika konštrukcií za pomoci meracích zariadení ako je napr. termovízna kamera, vákuové zariadenie, vlhkomer, ... uvedenými a ďalšími meracími zariadeniami disponujú pracovníci DEKPROJEKT.

Odborný posudok rieši problematiku tepelnej techniky a hydroizolačnej bezpečnosti starých objektov ale aj novostavieb. Pri práci sa stretávane z poruchami prejavujúcimi sa: nadmernou vlhkosťou v interiéri objektu, zatekaním, kondenzáciou, plesňami a to je len časť sprievodných znakov toho, že objekt prípadne konštrukcia neplní svoju funkciu.    

V prípade záujmu o niektorú z uvedených činností nás neváhajte kontaktovať.